REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY

REGULAMIN IMPREZY
II PODBESKIDZKA GALA DISCO POLO
24.06.2017 r.
AMFITEATR POD GROJCEM W ŻYWCU

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas II Podbeskidzkiej Gali Disco Polo zwanym w dalszej części Regulaminem Gali, organizowanej przez Beskidzką Agencję Eventową, której właścicielem jest firma DE FACTO Przemysław Kruczek, ul. Cyprysowa 360, 43-384 Jaworze; NIP: 9372573599, REGON: 363425304.

Osoby przebywające na terenie na którym odbywa się Gala podlegają przepisom porządkowym imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504)

WSTĘP NA GALĘ

 1. Wstęp na teren Gali jest płatny i możliwy tylko za okazaniem oryginalnego, zakupionego wcześniej biletu.
 2. Sprzedaż biletów wstępu prowadzi organizator w wyznaczonych przez siebie punktach sprzedaży i przez wyznaczonych dystrybutorów.
 3. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów wstępu.
 4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do okazania biletu wstępu każdorazowo na żądanie organizatora lub służb porządkowych i informacyjnych. W przypadku, gdy uczestnik imprezy nie posiada biletu wstępu, zobowiązany jest opuścić teren imprezy.
 5. W przypadku nabycia biletu w formie elektronicznej, uczestnik zobowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki bilet i okazać przy wejściu wydruk.
 6. Uczestnik Gali do ukończenia 6. roku życia pod opieką dorosłego rodzica lub opiekuna prawnego ma wstęp bezpłatny.
 7. W wieku od 6. do 13. roku życia uczestnik bierze udział w imprezie na podstawie własnego biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Gali jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej bilet wstępu.
 8. Uczestnik imprezy w wieku od 13 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego biletu i nie ma obowiązku przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej bilet wstępu.
 9. Przy wejściach na teren Gali uczestnicy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na życzenie uprawnionego przedstawiciela Organizatora. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 10. Zgodnie z prawem przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
 11. Przed wejściem na Galę, każdy uczestnik jest zobowiązany wymienić swój bilet wstępu na opaskę, którą ma obowiązek nosić w sposób widoczny na nadgarstku.
 12. Dziennikarze oraz inni przedstawiciele mediów, którzy otrzymali specjalne akredytacje otrzymają opaski w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie imprezy i mają obowiązek nosić ją w sposób widoczny na nadgarstku.
 13. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowei inne podobnie działające,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  4. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,
  5. wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
  6. odmawiającym poddaniu się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu,przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży)
  7. osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
  8. osoby, którym zakaz wstępu na Imprezę wystawił Organizator.
 14. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Gali.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS GALI

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Gali oraz porządek podczas jej trwania, poprzez m.in.:
  1. Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
  2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego pracę służb porządkowych,
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno- sanitarnego,
 2. Osoby obecne na Gali zobowiązane są podporządkować się poleceniom służb porządkowych i informacyjnych oraz Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń będzie skutkowała natychmiastowym usunięciem z imprezy.
 3. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na Galę lub usunięcia z terenu Gali osoby, która nie przestrzega zasad przewidzianych Regulaminem, a w szczególności zasad bezpieczeństwa ustalonych w Regulaminie.
 4. Osoby obecne na Gali są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Gali.
 5. Zabrania się posiadania w czasie Gali broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 6. Ponadto uczestnikom Gali zakazuje się:
  1. wchodzenia w strefy obiektu, w którym odbywa się Impreza, nie przeznaczone do celów Gali,
  2. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  3. sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
  4. prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym usługowej i gastronomicznej) lub innej zarobkowej,
  5. dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 7. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Gali;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń
  5. wezwania ich do opuszczenia Gali;
  6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  7. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 8. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. pracownicy obsługi, służby porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  2. Służby porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

PRZEPISY DODATKOWE

 1. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki obraz.
 2. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu Imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania Gali. Osoby posiadające przy sobie takie urządzenia zobowiązane są przed wejściem na Galę przedmioty te zdeponować za pokwitowaniem w oznaczonym punkcie depozytowym, pod rygorem nie wpuszczenia na imprezę lub usunięcia z niej.
 4. W trakcie trwania Gali dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).
 5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 6. Na czas Gali wjazd na jej teren zostanie zamknięty dla pojazdów mechanicznych
 7. Organizator wyznacza strefy widowni, do których kierowani będą uczestnicy Gali.
 8. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 9. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez dozoru właściciela dotyczy to również punktu depozytowego.
 10. Uczestnik biorąc udział w Gali rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz pod wpływem silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 11. Uczestnicy Gali samodzielnie odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorowi bądź właścicielowi terenu Gali.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań
 13. Organizator ma prawo do odwołania Gali bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Gali z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Gali, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie Gali oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem Gali za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.
 15. Zamiana przez Organizatora elementów Gali na inne, równoważne, nie stanowi zmiany umowy zawartej z konsumentem ani niezgodności świadczenia z zawartą umową.
 16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora
 17. Niniejszy regulamin Gali dostępny jest od 25 stycznia 2017 r. na stronie internetowej www.podbeskidzkagaladisco.pl
DRUGA PODBESKIDZKA GALA DISCO POLO
24 czerwca 2017
JAK BYŁO?
PIERWSZA PODBESKIDZKA GALA DISCO POLO

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

SZYBKI KONTAKT
MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Beskidzka Agencja Eventowa

 

biuro@podbeskidzka
Zamknij