REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA
II PODBESKIDZKA GALA DISCO POLO
24.06.2017 r.
AMFITEATR POD GROJCEM W ŻYWCU
26.06.2017r.  - Open Fire Festival

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów na Galę, której organizatorem jest Beskidzka Agencja Eventowa, zwana dalej Organizatorem, której właścicielem jest firma DE FACTO Przemysław Kruczek, ul. Cyprysowa 360, 43-384 Jaworze; NIP: 9372573599, REGON: 363425304.

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.podbeskidzkagaladisco.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi;
 2. Organizator – Beskidzka Agencja Eventowa
 3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Biletu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie Biletu bierze udział w Gali, Uczestnikiem może być sam Nabywca;
 5. Gala – organizowana przez Organizatora Podbeskidzka Gala Disco Polo, w której można uczestniczyć w wyniku nabycia Biletu;
 6. Bilety – wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Gali
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Na Galę sprzedawane są Bilety w formie drukowanej oraz w postaci biletu elektronicznego, którego wydrukowanie należy do obowiązków Uczestnika.
 2. Wstęp na teren Gali jest płatny i możliwy tylko za okazaniem oryginalnego, zakupionego wcześniej Biletu.
 3. Jeden bilet przysługuje jednej osobie na całość programu artystycznego odbywającego się w ramach Gali.
 4. Uczestnik Gali do ukończenia 6. roku życia pod opieką dorosłego rodzica lub opiekuna prawnego ma wstęp bezpłatny.
 5. W wieku od 6. do 13. roku życia Uczestnik bierze udział w imprezie na podstawie własnego biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Gali jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu.
 6. Uczestnik imprezy w wieku od 13 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu i nie ma obowiązku przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu.
 7. Przy wejściach na teren Gali Uczestnicy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na życzenie uprawnionego przedstawiciela Organizatora.
 8. Zgodnie z prawem przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
 9. Ceny Biletów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
 10. Aktualny cennik Biletów dostępny jest na stronie internetowej www.podbeskidzkagaladisco.pl
 11. Przed wejściem na Galę, każdy Uczestnik jest zobowiązany wymienić swój Bilet wstępu na opaskę, którą ma obowiązek nosić w sposób widoczny na nadgarstku.
 12. Uczestnik biorąc udział w Gali rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz pod wpływem silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 13. Uczestnicy Gali samodzielnie odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorowi bądź właścicielowi terenu Gali.
 14. Bilet VIP obejmuje:
  1. specjalnie wydzieloną strefę, posiadającą wiele udogodnień i mieszczącą tylko ograniczoną ilość osób (na podwyższeniu, z dobrym widokiem na scenę, zadaszoną i osłoniętą z trzech stron);
  2. specjalne wydzielone miejsca parkingowe;
  3. wejście na teren Gali bez kolejki (osobne wejście – specjalnie oznaczona bramka);
  4. możliwość bycia podczas koncertu blisko gwiazd;
  5. catering;
  6. alkohol – piwo, wódka, whisky (osobny barek z obsługą);
  7. profesjonalny fotograf do dyspozycji gości VIP;
  8. dodatkowa indywidualna ochrona strefy VIP

W strefie VIP przebywać mogą tylko osoby pełnoletnie.

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia Biletu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie umowy wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Imprezy, które są dostępne nieodpłatnie na stronie www.podbeskidzkagaladisco.pl.
 2. Oficjalnym kanałem informującym o drogach dystrybucji Biletów jest strona internetowa organizatora www.podbeskidzkagaladisco.pl. Przy czym nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży Biletu.
 3. Sprzedaż Biletów przez internet rozpoczyna się 30 stycznia 2017 roku i trwać będzie do 23 czerwca 2017 roku lub do wyczerpania biletów.
 4. Szczegóły, terminy oraz miejsce prowadzenia sprzedaży bezpośredniej będą dostępne na stronie www.podbeskidzkagaladisco.pl .
 5. Miejsca sprzedaży bezpośredniej są opublikowane na stronie:www.podbeskidzkagaladisco.pl
 6. Organizator nie dopuszcza możliwości zakupu przez Nabywcę Biletu w systemie ratalnym.
 7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. O fakcie tym zostanie poinformowana również policja.
 8. Zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna o pełniej zdolności do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów w każdej chwili bez podawania przyczyny.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Organizatorem zostaje zawarta w momencie zapłaty pełnej ceny Biletu przez Nabywcę i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu wstępu na adres poczty elektronicznej Nabywcy.
 3. Przez zapłatę ceny Biletu należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Nabywcę sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym Organizatora.
 4. Sprzedaż internetowa Biletu składa się z kilku etapów:
  1. Wybranie ilości Biletów w ramach ich kategorii
  2. Uzupełnienie danych osobowych Nabywcy, który jednocześnie oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi.
  3. Zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w odpowiednie pole
  4. Wysłanie zamówienia i przejście do płatności,
  5. Wybranie opcji płatności
  6. Dokonanie płatności przelewem za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy24”, na zasadach określonych przez administratora systemu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań), przy ulicy Kanclerskiej 15, w czasie nie innym niż podany podczas dokonywania zakupów.
  7. Otrzymanie na adres mailowy podany na etapie zamawiania (za błędnie wskazany adres Organizator nie ponosi odpowiedzialności) potwierdzenia zamówienia przez Organizatora,
  8. Otrzymanie na adres mailowy podany na etapie zamawiania (za błędnie wskazany adres Organizator nie ponosi odpowiedzialności) potwierdzenia otrzymania płatności przez Organizatora lub informacja o odrzuceniu płatności.
  9. Otrzymanie na adres mailowy podany na etapie zamawiania (za błędnie wskazany adres Organizator nie ponosi odpowiedzialności) Biletu w formacie pdf.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, błędy czy niedokładności adresu wskazanego przez Nabywcę, które uniemożliwiają skuteczne doręczenie biletu do Uczestnika. W przypadku niedoręczenia Biletu Nabywca ma prawo skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy. Organizator będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności sprawy i poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach postępowania wyjaśniającego.
 6. Nabywca, w celu finalizacji transakcji zakupu Biletu ma obowiązek wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu zakupu biletu/biletów oraz celów marketingowych.

ODMOWA WSTĘPU

 1. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na Galę lub usunięcia z terenu Gali osoby, która nie przestrzega zasad przewidzianych Regulaminem, a w szczególności zasad bezpieczeństwa ustalonych w Regulaminie.
 2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowei inne podobnie działające,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  4. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,
  5. wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
  6. odmawiającym poddaniu się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu,przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży)
  7. osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
  8. osoby, którym zakaz wstępu na Imprezę wystawił Organizator.
 3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Gali.

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań
 2. Organizator ma prawo do odwołania Gali bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Gali z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Gali, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie Gali oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy.
 4. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem Gali za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.
 5. W przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbywania się Gali, Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet, pod warunkiem zwrotu Biletu przez Nabywcę w terminie do 3 dni od planowanego terminu realizacji Gali. Zwrot następuje poprzez złożenie w miejscu, w którym dokonano zakupu, oryginalnego niewykorzystanego Biletu oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wskazującym powód dokonania zwrotu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane Bilety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów na galę należy kierować na adres mailowy biuro@podbeskidzkagaladisco.pl
 2. Warunki uczestnictwa w Gali określone są osobnym regulaminem, zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora: www.podbeskidzkagaladisco.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 4. Osoba dokonująca rezerwacji biletów, jak również nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu Biletów, celem dokonania w/w czynności.
 5. Administratorem danych osobowych Nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Organizator, który ma prawo przekazywanie Nabywcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki obraz.
 7. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 8. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu Imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania Gali. Osoby posiadające przy sobie takie urządzenia zobowiązane są przed wejściem na Galę przedmioty te zdeponować za pokwitowaniem w oznaczonym punkcie depozytowym, pod rygorem nie wpuszczenia na imprezę lub usunięcia z niej.
 9. Nabywca biletu, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem strony www.podbeskidzkagaladisco.pl ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 7 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 7 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie Biletu. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi wygasa po upływie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.podbeskidzkagaladisco.pl
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 201 r.
DRUGA PODBESKIDZKA GALA DISCO POLO
24 czerwca 2017
JAK BYŁO?
PIERWSZA PODBESKIDZKA GALA DISCO POLO

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

SZYBKI KONTAKT
MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS

Beskidzka Agencja Eventowa

 

biuro@podbeskidzka
Zamknij